Kezdőlap >> Polgármesteri hivatal >> Közérdekű adat >> II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adat >>  Polgármesteri Hivatal által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Polgármesteri Hivatal által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások

Adatkezelés megnevezése: Méhtartás bejelentése
Az adatkezelés célja: Méhtartók nyilvántartásának kezelése, légi és kémiai védekezések, permetezések miatt
Az adatkezelés jogalapja: 70/2003. (VI.27) FVM rendelet
Az adatkezelés időtartama: Folyamatos
Az érintettek köre: Mikepércs Község területén található méhcsaládok tulajdonosa
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintett által beadott bejelentőlap

 

Adatkezelés megnevezése: Integrált államháztartási számviteli rendszer, tárgyi eszköz nyilvántartás, ingatlan vagyonkataszter nyilvántartás
Az adatkezelés célja: Mikepércs Községi Önkormányzat és intézményei, mint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó szervek vagyonának, gazdálkodásának – a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok alapján – megfelelő, naprakész, tényszerű kezelése, feldolgozása, könyvelése és nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet; 2000. évi C. törvény (számviteli törvény)
Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
Az érintettek köre: Mikepércs Községi Önkormányzattal illetve intézményeivel gazdasági kapcsolatban álló jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, természetes személyek,  Az adatok forrása: Az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatban álló gazdasági szereplőkkel megkötött szerződések, megállapodások, kiállított számlák, illetve a partnerektől beérkező számlák. A számlavezető banktól érkező bankkivonatok. Az önkormányzati, intézményi állományba helyezési bizonylatok, leltárak.

 

Adatkezelés megnevezése: Helyi adó nyilvántartó rendszer  
Az adatkezelés célja: Mikepércs közigazgatási területén a helyi adók nyilvántartása, kivetések kezelése, pénzforgalom, adókönyvelés, és az adózók személyes adatainak nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja: 13/1991. (V.21.) PM rendelet
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározottak szerint
 Az érintettek köre: Mikepércs Község közigazgatási területén ingatlantulajdonnal és gépjárműtulajdonnal rendelkezők, egyéni vagy társas vállalkozásban tevékenységet folytatók, egyéni vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetők, hatósági bizonyítvány kiállítását kérők, túlfizetéssel rendelkező természetes és jogi személyek
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől bejelentkezési kötelezettség teljesítése vagy bevallás útján felvett, társhatóságoktól rendelkezésre bocsátott, belföldi jogsegély kérése útján rendelkezésre álló, a Személyi adat- és Lakcím nyilvántartásából és Gépjármű-nyilvántartásából lekérdezett, TAKARNET Országos Ingatlan-nyilvántartás hálózatából lekérdezett adatok

 

Adatkezelés megnevezése Szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételére jogosító adatbázis kezelése
Az adatkezelés célja: A jogszabályokban meghatározott rászorultságtól függő ellátások nyilvántartása – megállapított ellátások és elutasított kérelmek nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja: 1997. évi XXXI. törvény; 1993. évi III. törvény; Mikepércs Községi Önkormányzatnak a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokról szóló  6/2015. (II.27.) rendelete
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig, a jogszabályokban meghatározottak szerint – eseti vagy adott időszakra vonatkozólag megállapított ellátások
Az érintettek köre: mikepércsi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, akik szociális vagy gyermekvédelmi ellátást igényelnek
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett beadványok

 

Adatkezelés megnevezése: Szállás engedélyek, kereskedelmi nyilvántartás, ipari tevékenységek nyilvántartása
Az adatkezelés célja: A jogszabályokban meghatározott szálláshelyekkel, üzletekkel és telephelyekkel kapcsolatos nyilvántartások
Az adatkezelés jogalapja: 258/2008. (XII.31.) Korm. rendelet; 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet; 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet; Az adatkezelés időtartama: A jogszabályokban meghatározottak szerint Az érintettek köre: Vállalkozások, Üzletet- vagy szálláshelyet üzemeltető természetes személyek
 Az adatok forrása: Kötelező bejelentés alapján  

 

Adatkezelés megnevezése: Bérszámfejtéshez adatkezelés, Kinevezések nyilvántartása
Az adatkezelés célja: Bérszámfejtéshez adatkezelés, jogviszonnyal kapcsolatos adatok nyilvántartása, besorolás, képzettség, személyes adatok
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCIX. törvény 146. §
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig
Az érintettek köre: Köztisztviselők, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, munkavállalók
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől

 

 Adatkezelés megnevezése: Teljesítményértékelés rendszerben kezelt adatok
Az adatkezelés célja: A köztisztviselők teljesítményértékelésének megvalósítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabályok alapján a TÉR rendszerben
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCIX. törvény 130. §
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig
Az érintettek köre: Köztisztviselők  
Az adatok forrása: A vezetők értékelése alapján   

 

Adatkezelés megnevezése: Köztisztviselők tanulmányi kötelezettségének nyilvántartása
 Az adatkezelés célja: A köztisztviselők részére előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez azok nyilvántartása, valamint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdés
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig
 Az érintettek köre: Köztisztviselők  
Az adatok forrása: A köztisztviselők tanulmányainak előírása, képzés kiválasztása, tanulmányok elvégzése    

 

Adatkezelés megnevezése: Belső ellenőrzési nyilvántartás
Az adatkezelés célja: A lefolytatott ellenőrzések és a kapcsolódó intézkedési tervek nyilvántartása Az adatkezelés jogalapja: 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
Az adatkezelés időtartama: Keletkezéstől számított 10 év
Az érintettek köre: Ellenőrzéssel érintettek köre
Az adatok forrása: Az Önkormányzat belső anyagai   

 

Adatkezelés megnevezése: Szerződés nyilvántartás
Az adatkezelés célja: A Mikepércsi Polgármesteri hivatal és önkormányzat szerződéseinek nyilvántartása  
Az adatkezelés jogalapja: Szerződésenként változó  
Az adatkezelés időtartama: Szerződésenként változó
Az érintettek köre: A szerződésekben szereplő személyek, valamint a szerződő partnerek
Az adatok forrása: Szerződéskötés   

 

Adatkezelés megnevezése: PTR (pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere)
Az adatkezelés célja: az Önkormányzat szociális pénzbeli és természetbeni ellátásainak nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja: 2013. évi CLVIII. Tv., 1993. évi III. Tv., 1997. évi XXXI. Tv.
Az adatkezelés időtartama: folyamatos
Az érintettek köre: ügyfelek
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől

 

Adatkezelés megnevezése: KENYSZI igénybe vevői nyilvántartás
Az adatkezelés célja: az Önkormányzat által nyújtott  szociális alapszolgáltatást igénybevevők nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja: 1993. évi III. tv.,
Az adatkezelés időtartama: folyamatos
Az érintettek köre: szociális alapszolgáltatásban résztvevők
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől

 

Megosztás közösségi oldalakon
Eseményeink
MAGYAR FALU PROGRAM

Babakötvény

Belépés/Regisztráció
Kiadványaink
Időjárás
Online Pércsi TV
Virtuális séta
Virtuális séta